Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych w Mieście Sulejówek. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.)- zwany dalej NSP 2021.
Burmistrz Miasta Sulejówek - Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Sulejówek ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych na terenie Miasta Sulejówek

 

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ogólne:
1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Sulejówek. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany
w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych
(w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego – jako Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego,zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b. format pliku - JPG,
c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

 

do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową)które zostanie mu przekazanie na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminurealizacji spisu będzie zagrożone.
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druki do pobrania):
1. Zgłoszenie zawierające:
a) imię(imiona) i nazwisko,
b) data urodzenia,
c) adres zamieszkania,
d) numer telefonu,
e) adres e-mail.
2. Oświadczenie zawierające informację o:
a) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
b) posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
c) znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
d) nieposzlakowanej opinii;
e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na
rachmistrza spisowego;
f) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

2. Termin składania ofert: od 10.06.2021 do 25.06.2021 r.
Składanie ofert:
1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może złożyć dokumenty osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta kandydata na rachmistrza spisowego” w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, na parterze w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową Urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do Urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do Urzędu,
b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową Urzędu wskazaną
w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na  ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Gminnym Biurze Spisowym Miasta Sulejówek – nr tel. 574-238-995, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta Sulejówek
Arkadiusz Śliwa

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy Burmistrz Miasta Sulejówek (dane GKS).
II. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:
pocztą tradycyjną na adres: ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek,
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
IV. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby
i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta Sulejówek
Arkadiusz Śliwa

Lato w pełni - oferta dla dzieci

Dziś zdradzamy Wam jakie zajęcia czekają na dzieci od września w MDK!   - Eksperymentalna pracowni...

Lato w pełni - oferta dla dorosłych

Witajcie! Mimo, że lato w pełni i mamy środek wakacji to my nie odpoczywamy i prężnie pracujemy nad...

Potańcówka pod MDK!

Ciepły wieczór, muzyka na żywo, parkiet i dobra zabawa !   W tych kilku słowach można opisać to co...

Wystawa outdoorowa w MDK!

Od 12 lipca w Miejskim Domu Kultury w Sulejówku można obejrzeć wystawę outdoorową prac uczestników...

Bezpłatne zajęcia dla seniorów z ob…

Centralny Dom Technologii wraz z Miejskim Domem Kultury w Sulejówku zaprasza na bezpłatne zajęcia z ...

Nie czekaj do września

Nie czekaj do września, spisz się już teraz! Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wolisz dzw...

Chcesz prowadzić zajęcia w MDK? Cze…

Chcesz prowadzić zajęcia w MDK? Czekamy na Twoją ofertę!   Masz pomysł na poszerzenie oferty zajęć...

Półmetek spisu - zaczyna się wyścig…

Półmetek spisu - zaczyna się wyścig z czasem Miłośnicy piłki nożnej wiedzą, że druga połowa meczu j...

Konkurs filmowy

Nakręć film o spisie i wygrywaj! Taka historia zdarza się raz na 10 lat! Przygotuj krótki maksymaln...

Robimy porządek w Sulejówku!

Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta do wspólnej akcji...

Muzyka – Radek Łukasiewicz

Z Radkiem Łukasiewiczem porozmawiamy o roli muzyki w jego życiu i o tym jak to jest być muzykiem w...

Kino animowane – Ewelina Leszczyńs…

W zeszłym roku najważniejszy festiwal rodzimego kina w Polsce - Festiwal Filmowy w Gdyni - wygrał fi...

Dzwoni numer 22 828 88 88? Odbierz…

Dzwoni numer 22 828 88 88? Odbierz, to rachmistrz spisowy! Rachmistrzowie spisowi kontaktują się na...

Myśl samodzielnie i nie bój się spi…

Myśl samodzielnie i nie bój się spisu! To nie boli Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis jest nie...

Reportaż z wernisażu wystawy Kingi …

W siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku, w dniu 29 maja 2021 roku odbył się wernisaż Kingi M...

Kino – Dorota Kędzierzawska | TRANS…

Urodzona w Łodzi reżyserka filmowa i scenarzystka opowie o swoim autorskim kinie, filmowych przyja...

Edukacja filmowa – Marek Łużyński |…

Z Markiem Łużyńskim porozmawiamy o tym jak wygląda współczesna edukacja filmowa, do kogo jest sk...

Działalność instytucji kultury – Ig…

Z Igą Harasimowicz porozmawiamy o tajnikach jej pracy dla Instytutu Audiowizualnego w Filmotece Na...

Reżyseria obsady – Piotr Bartuszek…

Jakie jest znaczenie castingu w przebiegu całej produkcji filmowej? Czym jest casting? Czy casting...

Fotografia – Sylwia Olszewska | TRA…

Z Sylwią Olszewską, fotosistką, porozmawiamy o jej zawodzie – o tajnikach pracy fotosistki na plan...

Aktorstwo – Gabriela Muskała | TRAN…

Z niezwykłą aktorką filmową i teatralną, Gabrielą Muskałą, porozmawiamy o tajnikach zawodu i o jej...

Teatr – Marcin Bortkiewicz | TRANS…

Z reżyserem filmowym i teatralnym, autorem docenianych i nagradzanych kinowych produkcji, m.in. „Noc...

Już 2 czerwca rusza Festiwal Zofiów…

Już 2 czerwca rusza Festiwal Zofiówka!   W środę, 2 czerwca, rusza I edycja Festiwalu Zofiówka. Fe...

Drzewa w mieście i ogrodzie

W imieniu organizatora zapraszamy na kolejny webinar, który poprowadzi dr hab. inż. architektury kra...

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z jeg…

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z jego pomocy!   Rachmistrz spisowy to nie akwizytor, natrętny sprze...

Wizyta Studyjna II

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w ramach zadania pt. „Wizyta Studyjna II” w dniu 8 cz...

"Chodź na scenę - przegląd te…

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Chodź na scenę - przegląd teatrów amatorskich" organiz...

Kulturalne lato z MDK

Już od 14 czerwca ruszają zapisy na letnie zajęcia w MDK. Zajęcia rozpoczną się od 28 czerwca, każde...

Relacja z koncertu "Zofie - Zo…

Relacja z koncertu "Zofie - Zofii  - muzyczny podarunek" , którego transmisja on-line odbyła się 15 ...

Wystawa fotograficzna i artystyczna

Zapraszamy na wystawę fotograficzną i artystyczną stanowiącą podsumowanie warsztatów i pleneru zor...

Ruszyły zapisy na warsztaty!

Już 2 czerwca rusza Festiwal Zofiówka w ramach którego odbędą się bezpłatne warsztaty!   Uczestnik...

03.06.2021 | Kulisy Kultury – sezon…

Kulisy kultury to program publicystyczno-informacyjny poświęcony wydarzeniom kulturalnym w Sulejów...

Zaproszenie na koncert "Zofie …

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z artystkami spektaklu literacko - muzycznego "Zofie - Zofii  - muz...

Festiwal Zofiówka - program

Program Festiwalu został zbudowanych z różnych warsztatów, spotkań czy wydarzeń i będzie składał się...

Festiwal Zofiówka startuje już 2 cz…

Festiwal Zofiówka 2 – 11 czerwca 2021 Festiwal Zofiówka rusza 2 czerwca i ma stanowić atrakcyjne za...

Różnorodność biologiczna w ogrodzie…

W imieniu organizatora zapraszamy na kolejny webinar, który poprowadzi Agata Jarska. Projekt realizo...

Już w sobotę kreatywne warsztaty Bu…

Kreatywna sobota - transmisja online Już 15.05.2021 r. o godzinie 14:00! Już w najbliższą sobotę b...

Kulisy Kultury – sezon 2 odcinek 3

Kulisy kultury to program publicystyczno-informacyjny poświęcony wydarzeniom kulturalnym w Sulejówku...

Rachmistrz telefoniczny – o co zapy…

Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?   Osobom, które nie spisały się...

Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego toż…

Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!   Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowią...

30. Festiwal Mozartowski w Warszawi…

Warszawska Opera Kameralna pragnie zaprosić na specjalną Galę Mozart Night, która zainauguruje 30. F...

10 porad spisowych dla seniorów

                      ...

Maturzyści!

Matura jest egzaminem dojrzałości, po zdaniu którego można wejść w dorosłe życie. Jej wyniki będą de...

Rachmistrzowie spisowi rozpoczną pr…

Rachmistrzowie spisowi rozpoczną pracę w maju Najważniejsze metody Narodowego Spisu Powszechnego Lu...

Spisz się przez Internet i wygraj s…

Spisz się przez Internet i wygraj samochód!   Biorąc udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnośc...

Koncert “ De profundis ad gloriam” …

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z koncertu “De profundis ad gloriam” w wykonaniu Chóru Kameraln...

Kulisy Kultury sezon 2 – odcinek 2

Kulisy kultury to program publicystyczno-informacyjny poświęcony wydarzeniom kulturalnym w Sulejówku...

Zaproszenie na koncert “De profundi…

Już w najbliższą niedzielę o godzinie 17.00 zapraszamy na Koncert “De profundis ad gloriam” w wykona...

Najeźdźcy kontra tubylcy - jak ozdo…

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w pierwszym z siedmiu webinarów, realizowanych przez Fu...

Narodowy Spis Powszechny 2021 – spi…

Narodowy Spis Powszechny 2021 – spisz się przez telefon!   Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2...

Narodowy Spis Powszechny 2021 – spi…

Narodowy Spis Powszechny 2021 – spis bezpieczny dla seniorów   Osoby starsze są szczególnie narażo...

Już w sobotę kreatywne warsztaty ma…

Kreatywna sobota - transmisja online Już 17.04.2021 r. o godzinie 14:00!   Już w najbliższą sob...

Plebiscyt „Wydarzenie Historyczne R…

Zgłoś projekt!Ruszyła 14. edycja Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2020”   Muzeum Historii P...

Dotacja dla MDK od Ministerstwa Kul…

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że Miejski Dom Kultury decyzją Ministra Kultury, Dziedz...

Życzenia na nadchodzące Święta Wiel…

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia ...

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie…

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?   Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejś...

Reportaż z wernisażu wystawy Renaty…

W siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku, w dniu 6 marca 2021 odbył się od dawna wyczekiwany ...

Konkurs literacko - plastyczny …

Samorząd województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie "Jestem z Mazowsza - to powód do ...

Zwałkowe dopływy Wisły cz.2.

W imieniu organizatora wydarzenia Fundacji "KIM" serdecznie zapraszamy na dziewiąte otwarte spotka...

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją, która zaistniała w naszym zespole realizatorów i artystów...

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Two…

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne! Informacje zbierane podczas Narodowego ...

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jak…

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania? Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności...

Kulisy Kultury sezon 2 – odcinek 1

Kulisy kultury to program publicystyczno-informacyjny poświęcony wydarzeniom kulturalnym w Sulejówku...

"Spotkania z kulturą" z A…

Zapraszamy na najbliższe "Spotkania z kulturą" z niezwykłą parą. Ona jest wokalistką, on gitarzystą...

Darz przybrzeżny grzyb

W imieniu organizatora wydarzenia Fundacji KIM zapraszamy na dziewiąte otwarte spotkanie Uniwers...

ORKNEY - wyspy niezwykłe

W imieniu organizatora wydarzenia Fundacji "KIM" serdecznie zapraszamy na ósme otwarte spotkanie Uni...

Wielkanocne inspiracje. Kreatywna …

Kreatywna sobota - transmisja online. Już 13.03.2021 r. o godzinie 14:00!   Co będziemy robić pod...

Najbliższe "Spotkanie z kultu…

Zapraszamy na najbliższe "Spotkania z kulturą" z Piotrem Brymasem i Danielem Gałązką. Transmisja spo...

Młodzieżowy kurs dziennikarstwa w M…

  Młodzieżowy kurs dziennikarstwa w MDK Chcesz poznać zasady i tajniki dziennikarstwa? Zapraszam...

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dzia…

Kochane Babcie, Drodzy Dziadkowie,   Z okazji Dnia Babci i Dziadka pragniemy złożyć najserdeczniej...

Koncert Kolęd ChKMS

Zapraszamy do obejrzenia fragmentów Koncertu Kolęd w wykonaniu Chóru Kameralnego Miasta Sulejówek, k...

Kreatywna sobota - lepimy z masy so…

Kreatywna sobota - transmisja online. Już 13.02.2021 r. o godzinie 14:00!   Co będziemy robić ...

Zaproszenie na Koncert Kolęd ChKMS

Już w najbliższą niedzielę o godzinie 17.00 zapraszamy na Koncert Kolęd Chóru Kameralnego Miasta Sul...

Miejski Dom Kultury zimą!

W tym tygodniu zawitała do Sulejówka prawdziwa, biała zima. Pamiętajcie, że jest to świetna okazja, ...

Kalendarz wydarzeń na styczeń i lut…

  W nowym roku kalendarzowym zaplanowaliśmy szereg bardzo atrakcyjnych wydarzeń dostępnych na żywo ...

Kreatywna sobota już w najbliższą s…

Kreatywna sobota - transmisja online. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00!   Co będziemy r...

Życzenia na nadchodzące Święta Boże…

Życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia    Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narod...

Zmiana organizacji pracy MDKu

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2020 r. (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) Miejski D...

Konkurs "Choinkowe ozdoby…

KONKURS "CHOINKOWE OZDOBY"  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zapraszamy wszystkic...

Magia Świąt Bożego Narodzenia. Krea…

Kreatywna sobota - transmisja online. Już w najbliższą sobotę o godzinie 15:00!   Co będziemy ...

Wyniki V Ogólnopolskiego Konkursu P…

Dnia 05 grudnia 2020 roku w Miejskim Domu Kultury w Sulejówku odbyła się uroczystość ogłoszenia wy...

Nowy kalendarz wydarzeń

W najbliższą niedzielę na tablicach informacyjnych w Sulejówku pojawi się nowy kalendarz wydarzeń. P...

Ogród kultury

„Ogród kultury”   Każde miejsce kształtowane jest poprzez niezliczoną ilość różnych elementów, z...

Staż dla seniora

Staż dla seniora Miejski Dom Kultury w Sulejówku zaprasza do udziału w Projekcie pt. „Staż dla se...

Grudzień z kulturą!

Kultura żyje!   Kochani, jako zespół Miejskiego Domu Kultury tęsknimy za spotkaniami, zajęciami...

Zapowiedź premierowego odcinka …

W najbliższy czwartek o godzinie 19.00 wyemitujemy premierowy odcinek z cyklu Kulisy Kultury. Gośćmi...

Zajęcia środowe w październiku - re…

Popatrzcie, co młodzi, kreatywni i zdolni uczestnicy robili podczas środowych zajęć. Pod czujnym o...

Kreatywna sobota już w najbliższą s…

Kreatywna sobota - transmisja online. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00!   Co będziemy ...

Kalendarz wydarzeń na listopad i gr…

W tym trudnym czasie, specjalnie dla Was, zaplanowaliśmy szereg bardzo atrakcyjnych wydarzeń dostępn...

28.11.2020 | Dyskusyjny Klub Filmow…

Tym razem spotkanie i dyskusja toczyć się będzie wokół filmu powstałego w roku 1978 na podstawie pro...

MDK działa on-line!

Działamy i będziemy z Wami cały czas!!! Aktualnie zmuszeni jesteśmy do zwieszenia naszej działalnoś...

Dyskusyjny Klub Filmowy - Janusz Ma…

Dyskusyjny Klub Filmowy - Janusz Majewski    Szanowni Państwo, październikowe wydarzenie Dys...

Spotkania z Kulturą 4 – Edward Myśl…

Mjr Edward Myślliwczyk gościem "Spotkania z kulturą"    Szanowni Państwo, październikowe wyd...

Transmisja "Spotkania z kultu…

Mjr Edward Myślliwczyk dzisiejszym gościem "Spotkania z kulturą" - transmisja online   Szan...

Wystawa fotograficzna "Impresj…

W dniach 17 i 18 października w Miejskim Domu Kultury odbyła się wystawa prac fotograficznych pt. ...

Trailer spektaklu „Od 1-go września…

Zapraszamy do obejrzenia trailera spektaklu „Od 1-go września, czyli okupacja od kuchni. Cytaty.” ...

Najbliższe "Spotkanie z kultur…

Zapraszamy na najbliższe "Spotkanie z kulturą" z mjr Edwardem Myśliwczykiem, kapelmistrzem Młodzieżo...

Uwaga! Próby odwołane!

UWAGA! Z przyczyn niezależnych od Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku próby Młodzieżówki z Sulejó...

Fotorelacja - obchody Światowego Dn…

W dniu 17 września 2020 roku odbyły się uroczyste obchody Światowego Dnia Sybiraka. Wydarzenie upami...

Fotorelacja z 81. Rocznicy Pacyfika…

W dniu 15 września 2020 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca 81. Rocznicy Pacyfikacji Mieszkań...

Wrześniowe zajęcia fotograficzne

Podczas pierwszego spotkania omówione zostały sprawy organizacyjne oraz rozpoczęliśmy przygodę z fot...

Spotkanie z kulturą - Ajka Tarasow

Zapraszamy do obejrzenia Spotkań z kulturą - O jazzie, o filmie, o wszystkim z kulturą. Wydarzenie o...

Sukcesy podopiecznych MOD "Ako…

Z ogromną dumą i radością informujemy, że podopieczni Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Akord" Sulejówek...

Warsztaty w Cekcynie

Warsztaty teatralne w Cekcynie W dniach 23-28 sierpnia 2020 r. zespół aktorski Sceny Seniora przeby...

Warsztaty w Cekcynie

Warsztaty teatralne w Cekcynie W dniach 23-28 sierpnia 2020 r. zespół aktorski Sceny Seniora przeby...

Zapisy na Tydzień Otwarty

Szanowni Państwo,Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tygodniu otwartym, podczas którego...

„Sąsiedztwo. Spotkanie. Świętowanie…

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprasza na wernisaż wystawy zdjęć „Sąsiedztwo. Spotkanie. ...

Nowa siedziba MDK

Szanowni Państwo,  Spieszymy poinformować, że nasza nowa siedziba przy ulicy Bogusławskiego 14A jes...

Festiwal Zofiówka

Festiwal Zofiówka   Serdecznie zapraszamy na rozpoczynający się 27.06.2020 r. Festiwal Zofiówka, k...

Informacja o zmianie godzin pracy M…

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 15 czerwca br. Miejski Dom Kultury będzie czynny w go...

MDK beneficjentem "Kultury w s…

Z ogromną radością informujemy, że wniosek, który Miejski Dom Kultury złożył przy ogromnym wsparci...

Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Ak…

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania utworów wykonanych podczas ostatniego koncertu przez Młodzieżow...

Życzenia wielkanocne

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.Czas odradzania się wiary w moc Zmartwychwstałego Chrystusa, nadz...

Konkurs "Wielkanocna pisanka…

KONKURS "WIELKANOCNA PISANKA"   W ramach akcji #zostańwdomu zapraszamy wszystkich chętnych do udzi...

Zostań w domu z MDK-iem! AKTUALIZAC…

Szanowni Państwo,  Miejski Dom Kultury w Sulejówku przyłączył się do akcji #zostańwdomu. Cieszy nas...

Konkurs dla szachistów!

Uwaga konkurs!   Już w najbliższą sobotę 4 kwietnia o godzinie 13:00 opublikujemy na naszej stroni...

Zostań w domu z MDK-iem!

Zostań w domu z MDK-iem!   W związku z obecnie sytuacją i nakazem pozostawania w domach rozpoczy...

Uwaga! Spektakl "Gulwier w kra…

W związku z wprowadzeniem stanu epdiemii przedstawienie teatralne dla dzieci "Guliwer w krainie Lili...

Spotkania z kulturą. Prof. Jan Tomk…

Dnia 2 lutego 2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Sulejówku w ramach "Spotkań z kulturą"  gościliśmy p...

Premiera spektaklu "Czekoladki…

W styczniu 2020 roku w Miejskim Domu Kultury w Sulejówku odbyły się przygotowane przez Scenę Doros...

Lutowe zajęcia Tańca towarzyskiego

W lutym na zajęciach Tańca towarzyskiego pod kierunkiem instruktor Hanny Mikulskiej uczestnicy zaczę...

VIII Edycja Biegu Wilczym Tropem

VIII Edycja Biegu Wilczym Tropem   Dnia 1 marca br. o godz. 12:00 w Sulejówku około 200 biegaczy j...

Dzień Kobiet w Sulejówku!

Z okazji Dnia Kobiet w dniu 8 marca 2020 roku w sali widowiskowej OSP gościliśmy znakomitą Katarzynę...

Zajęcia ruchowe przy muzyce

Podczas zajęć ruchowych przy muzyce  zakończyłyśmy prace nad układem do piosenki Sistars "Na dwa". U...

Czarny piątek w kulturze!!!

W najbliższy piątek wielka kumulacja w MDK, ruszamy z dystrybucją bezpłatnych wejściówek na trzy wyd...

Spotkanie z kulturą. Prof. Jan Tomk…

Dnia 2 lutego 2020 r. o godzinie 17:00 Miejski Dom Kultury odwiedził gość niezwykły – eseista i proz...

Turniej Gier planszowych "Mist…

W dniu 13.02.2020 r. w naszym Miejskim Domu Kultury w Sulejówku odbył się Turniej Gier planszowych...

Marek Piekarczyk- Legenda polskiego…

W dniu 07.02.2020 r. w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej OSP w Sulejówku  wystąpiła legenda po...

Zapowiedż spektaklu "Co modna …

Zapowiedź monodramu "Co modna pani wiedzieć powinna" w wykonaniu Katarzyny Kołeczek. Spektakl odbę...

Dzień Babci i Dziadka w MDK-u!

W dniu 24.01.2020 świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji zaprosiliśmy Kabaret Czy Jakoś T...

Zajęcia ceramiczne w MDK-u

Koty, kocury, kotki, kociaki, kociątka. Właśnie ten temat zagościł na ostatnich zajęciach z cerami...

Mazur z opery "Halka" - S…

Utwór wykonany 11.01.2020 r. podczas Koncertu Noworocznego.  dyrygent/conductor- Edward Myśliwczyk ...

Kreatywna sobota- maski karnawałowe

Karnawał to czas balów i przyjęć, na których nie może zabraknąć bajkowych postaci i kolorowych mas...

Zapowiedź koncertu Marek Piekarczyk…

Zapowiedź znakomitego artysty Marka Piekarczyka, który już 07.02.2020 wraz z Tadeuszem Apryjas i J...

Koncert Kolędowy

W dniu 4 stycznia w sali widowiskowej OSP odbył się Koncert Kolęd prowadzony przez aktora Filipa B...

Fotorelacja z Koncertu Noworocznego…

W dniu 11.01.2020 roku w sali widowiskowej OSP w Sulejówku odbył się wyjątkowy Koncert Noworoczny ...

Fotorelacja z Koncertu Noworocznego…

W dniu 11.01.2020 roku w sali widowiskowej OSP w Sulejówku odbył się wyjątkowy Koncert Noworoczny ...

Taniec towarzyski w MDKu

Zajęcia z tańca towarzyskiego w pierwszym semestrze upłynęły dla naszych uczestników bardzo pracow...

Zapowiedź Kabaretu "Czy Jakoś …

Zapowiedź Kabaretu "Czy Jakoś Tak" na wydarzenie "Codziennik damsko-męski", które odbędzie się 24.01...

Filip Borowski jako prowadzący najb…

Mamy przyjemność przedstawić Państwu prowadzącego nasze najbliższe koncerty Koncert Kolędowy oraz Ko...

Z kulturą za pan brat

W listopadzie zapoczątkowaliśmy nowy cykl pod tytułem „Spotkania z Kulturą” w Miejskim Domu Kultury ...

Fotorelacja ze spektaklu "12 g…

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z ostatniego w tym roku spektaklu pt. "12 godzin z życia kobi...

Mamy nowe instrumenty!

Szanowni Państwo,   z nieskrywaną radością informujemy, że wszystkie instrumenty zakupione w ram...

Pracujemy nad spektaklem "Krzy…

Na ostatnich zajęciach teatralnych k r z y w i z n a porządnie dała się we znaki! W lewo, w prawo, b...

Życzenia świąteczne

Z okazji Bożego Narodzenia wszystkim naszym przyjaciołom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt oraz ...

Wydłużamy promocję na bilety!!!

Szanowni Państwo, z uwagi na liczne prośby z Państwa strony postanowiliśmy przedłużyć promocję na sp...

Fotorelacja z Otwartego Turnieju Sz…

Dnia 30 listopada 2019 w naszym MDK-u obyła się w kolejna edycja Otwartego Turnieju Szachowego. Rozg...

Po-zaduszkowym szlakiem grobów wybi…

Rajd rowerowy„ Po-zaduszkowym szlakiem grobów wybitnych Mieszkańców Sulejówka i patronów ulic nasz...

100. rocznica urodzin Prezydenta Ka…

26 listopada 1919 r. w Białymstoku urodził się Ryszard Kaczorowski – ostatni konstytucyjny Prezydent...

Nabór uzupełniający do spektaklu pt…

Chochliki kochają dobrą zabawę. Dlatego wymyślają historie i ożywiają je za sprawą swych magicznych ...

Przetarg na instrumenty rozstrzygni…

W ramach dofinansowania z programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministerstwa ...

Fotogaleria ze spektaklu "Kand…

W dniu 19. października  w sali widowiskowej OSP w Sulejówku gościliśmy znakomitych artystów Grażynę...

Ankieta dot. przygotowania cyklu se…

Szanowni Państwo! MDK w Sulejówku zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc i wsparcie w organizacji p...

I Festiwal Smaków Food Trucków w Su…

I Festiwal Smaków Food Trucków w Sulejówku Weekendy są po to, aby… jeść i korzystać z atrakcji, któ...

Kreatywna sobota - drewniane klocki

Kreatywna sobota- drewniane klocki Za nami drugie kreatywne spotkanie. Tym razem dzieci wraz z opie...

Wygraj bilety na spektakl "Kan…

Szanowni Państwo, od 05 października 2019 rusza Konkurs "Moje miasto a w nim... ", w którym główną n...

Zajęcia kreatywne dla dzieci i młod…

Od września w Miejskim Domu Kultury działają nowe sekcje przeznaczone dla dzieci i młodzieży powyż...

Nabór na zajęcia trwa!!!

Nie masz pomysłu na zagospodarowanie wolnego czasu? Mamy coś dla Ciebie! Niezależnie ile masz lat, u...

"20 i 5 lat minęło ... Koncert…

Dnia 31.08.2019 na Miejskim Stadionie „Victoria” odbył się wyjątkowy koncert „20 i 5 lat minęło...

Fotogaleria z PRAPREMIERY "Od …

Dnia 01 września 2019 w sali widowiskowej OSP odbyła się prapremiera widowiska "Od 01 września, czyl...

Piknik Rodzinny

W ostatnią niedzielę sierpnia w Sulejówku odbył się Piknik Rodzinny. W przesympatycznej i rodzinnej ...

BILETÓW BRAK!

Szanowni Państwo,   Informujemy, że wszystkie wejściówki na pokaz przedpremierowy widowiska „od 1 ...

Będzie się działo! Oferta MDK

W nowym sezonie 2019-2020 pragniemy zaprosić mieszkańców Sulejówka do czynnego udziału w życiu kultu...

Turniej Szachów Błyskawicznych

Miłośników królewskiej gry zachęcamy do wzięcia udziału w Turnieju Szachów Błyskawicznych z okazji 2...

Wielokulturowy płaci mniej!

W nadchodzącym sezonie 2019-2020 mamy do zaproponowania nową, atrakcyjną promocję! Każdy uczestnik z...

Oferta zajęć - kompendium

Jesteśmy w połowie okresu wakacyjnego, jednak już dzisiaj pragniemy przybliżyć Państwu ofertę Miejsk...

ChKMS na Międzynarodowym Festiwalu …

Już po raz trzeci odbyły się wakacyjne warsztaty muzyczne Chóru Kameralnego Miasta Sulejówek w Cze...

Kilka słów o fagocie

Posłuchajcie Ani z Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Akord". W zespole gra na fagocie. Z filmiku d...

Tydzień Otwarty w MDK-u

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tygodniu otwartym, podczas którego...

PRZEDPREMIRA spektaklu "Stacja…

W dniu 15.06.2019 na scenie plenerowej podczas Pikniku Miejskiego z okazji Święta Miasta Sulejówek o...

ChKMS inauguruje festiwal w Czechac…

W lipcu ubiegłego roku Chór Kameralny Miasta Sulejówek odbył cykl koncertów w Republice Czeskiej...

Justyna w studio nagrań

Kolejne nagranie wokalistki Studia Piosenki. Justyna Galaszewska podczas majowego spotkania w studio...

Antosia w studio nagrań

W maju nasze wokalistki Studia Piosenki odbyły sesje w profesjonalnym studio nagrań. Dziewczyny miał...

Nowa oferta zajęć już w czerwcu!

Szanowni Państwo,   Kończy się rok Kulturalno-Oświatowy 2018-2019, za nami kilka wytężonych miesię...

Zmiana godzin pracy

Uwaga!  Informujemy, że od 19 sierpnia  do 23 sierpnia 2019 r.  zmianie ulegają godziny pracy  Mie...

Kilka słów o flecie poprzecznym

Flet poprzeczny to jeden z najstarszych instrumentów na Świecie. Z ciekawostek, posiada najmniejszej...

Spotkania z historią- wieczór 19.

W związku z 15-tą rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zorganizowaliśmy 19-ty wieczór „Sp...

Wyniki turnieju

W dniu 25 maja 2019 r. odbył się turniej szachowy z okazji Dnia Marszałka. Poniżej przedstawiamy li...

Rajd "Na wiosennym szlaku…

Jeden z punktów kontrolnych IX Rajdu rowerowego na orientację "Na wiosennym szlaku", który odbył się...

Internetowa sprzedaż biletów

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że bilety na spektakl "Lifting" można nabyć w internetowym ...

Dofinansowanie dla MDK

Szanowni Państwo,   jest nam miło poinformować, iż z dniem 17.05.2019 Miasto Sulejówek otrzymało d...

I miejsce ChKMS!

W dniu 10.05.2019 roku w Ośrodku Kultury „Arsus” odbył się koncert laureatów XVII Edycji Konkursu ...

Kilka słów o waltorni

Instrumenty muzyczne są starsze niż sama muzyka. W czasach przedhistorycznych ludzie wykorzystywali ...

Wygraj bilety na "Lifting…

Szanowni Państwo, od 19 kwietnia 2019 rusza Konkurs "Sulejówek się śmieje", w którym główną nagrod...

Życzenia

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego, wiosennego...

ChKMS laureatem konkursu!

Szanowni Państwo, z ogromną radością informujemy, że Chór Kameralny Miasta Sulejówek wystąpi na ko...

Europa Marsz - Robert Allmend, Młod…

Utwór wykonany podczas wiosennego koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Akord" w Sulejówku.    Dy...

Marcowe wykłady UTW

Za nami w marcu dwa  z cyklu sześciu wykładów o języku polskim przygotowanych przez Fundację Języka ...

Kilka słów o saksofonie

Zespół Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Akord" przygotował miłą muzyczną niespodziankę. Zastanawialiści...

Fascinating drums - Ted Huggens, Mł…

Utwór wykonany 04.03.2018 r. podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet. solo perkusja/drums- Krzyszto...

Zostań swoją stylistką

W poniedziałek, 25-go marca rozpoczął się cykl praktycznych spotkań z modą pt.: „Zostań swoją własną...

Scena Seniora Dzieciom

W ramach wydarzenia Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego działająca w MDK-u Scena Seniorów przedst...

Świat kobiet wg Osieckiej

Dnia 12-go marca w Bistro 13 przy ul. Dworcowej 71 lok. 13 miała miejsce premiera wieczoru poezji pt...

ChKMS w II etapie Tulipaniady

Z ogromną radością informujemy, że nasz Chór Kameralny Miasta Sulejówek pod dyr. Michała Śmigielskie...

Do pobrania - Coolturalniak

Informator Miejskiego Domu Kultury ukazał się nakładem 2500 egzemplarzy. W Coolturalniaku na 28 st...

O kabaretowym życiu

W marcu na scenie sali widowiskowej OSP w Sulejówku wystąpił kabaret „Jurki”, dzięki czemu nadarzyła...

Sukces wokalny...

Sukces wokalny podopiecznej MDK-u! Nasza młoda wokalistka Justyna Galaszewska godnie reprezentowała...

Witaj Wiosno - galeria

W sobotnie popołudnie w sali widowiskowej OSP w Sulejówku rozbrzmiewały piękne dźwięki, a to za spra...

Wywiad z gwiazdą

Ze Zbigniewem Zamachowskim rozmawiali: Wiktoria Jurkowska, Martyna Rybitwa, Julia Laskowska, Bartosz...

Jurki w Sulejówku

W Dzień Kobiet w sali OSP w Sulejówku na zaproszenie MDK gościliśmy pochodzący z Zielonej Góry Kabar...